เงื่อนไขการขอรับใบกำกับภาษี/ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

1. บริษัท โตโยต้า ลีสซึ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) จะจัดสงเอกสารใบกำกับภาษี/ใบรับ (ใบเสร็จรับงิน) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E -mail) ที่ท่านได้ลง ทะเบียนไว้ โดยการขอรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิคส์นี้ ถือว่าท่านประสงค์ยกเลิก บริการการส่งใบกำกับภาษี/ใบรับ (ใบเสร็จรับเงิน) ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่เคยแจ้งไว้กับ บริษัทฯ

2. บริษัทฯ จะเริ่มส่งเอกสารในรูปแบบอเล็กทรอนิกส์ให้ท่านในรอบบิลถัดไป ภายหลังจากที่ ท่านทำการยืนยันตอบรับเรียบร้อยแล้ว

3. กรณีต้องการเลี่ยนแปลงที่อยู่อีเมล ท่านสามารถแจ้งขอเปลี่ยนแปลงได้ที่ 0-2660-5555 โดยบริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงล่าสุดในการจัดส่งเอกสารทางอิเล็กทรอนิกส์ ต่อไป